Dela detta inlägg

BEMUF STADGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Organisationens namn är Bemuf. Ordet Bemuf härstammar som en förkortning av organisationens ursprungliga namn: Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund i Sverige. Bemuf är opolitisk organisation som förenar Bemuf’s lokala ungdomsorganisationer.
 2. Bemuf bygger sin verksamhet på Koranen och Sunnet.
 3. Bemuf verkar inom Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS och kommer att samarbeta med liknande organisationer i och utanför Sverige.
 4. Bemuf’s ändamål är att bevara och utveckla religiösa, demokratiska, moraliska och kulturella värden hos ungdomar, samt jämlikheten mellan könen.
 5. Bemuf kommer att verka i enlighet med Sveriges lagar.
 6. Bemuf håller kontinuerlig kontakt med sina lokala ungdomsorganisationer, samordnar aktiviteter och samarbetar inom gemensamma uppgifter.
 7. Bemuf företräder sina lokala ungdomsorganisationer hos myndigheter och institutioner i Sverige och Bosnien-Hercegovina.
 8. Bemuf har rundformad stämpel med text på bosniska och svenska.

MEDLEMSKAP I BEMUF

 1. Enskilda individer blir medlemmar i Bemuf enligt gällande reglemente för medlemsansökningar vilket vederbörande Bemuf organ fattar beslut om. Ungdomar i ålder 6-27 kan bli medlemmar i Bemuf genom att samtidigt acceptera dessa Stadgar och bekräfta ansökan om medlemskap i Bemuf med skriftlig eller elektronisk underskrift. Enskilda individernas medlemskap i Bemuf upphör på egen begäran i skriftlig form inskickad till BEMUF adress eller med uteslutning från lokala ungdomsorganisationen där medlem tillhör. Medlemskapets upphörande träder i kraft efter evidenterad egen begäran eller efter evidenterat beslut om uteslutning från lokala ungdomsorganisationen. Beslutet om uteslutning från lokala ungdomsorganisationen fattas av Bemuf styrelse enligt förslag från lokala ungdomsorganisationen eller på eget initiativ från Bemuf styrelse. Orsak till uteslutning kan vara medvetet och allvarligt stadgebrott, vållande av materiell skada för lokala ungdomsorganisationen eller Bemuf i helhet, skadat anseende av lokala ungdomsorganisationen eller Bemuf i helhet, samt övriga skäl som Bemuf styrelse anser befogat för organisationens bästa.
 1. Lokala ungdomsorganisationernas skyldigheter inom Bemuf är:
  1. att respektera dessa Stadgar
  2. att delta i Bemuf’s organ
  3. att verkställa beslut från Bemuf’s organ
  4. att på Bemuf’s organs förfrågan tillhandahåller begärda uppgifter och information
 1. Lokala ungdomsorganisationernas rättigheter inom Bemuf är:
  1. att genom sina representanter deltar i Bemuf’s organ
  2. att välja och att bli vald
  3. att vara informerad om Bemuf’s verksamhet
 2. Beslut om att bevilja medlemskap i Bemuf till nya lokala ungdomsorganisationer eller att utesluta befintliga ungdomsorganisationer fattas av Årsmötet enligt förslag från Bemuf styrelse som behandlar de frågorna i förväg.

 

BEMUF’S ORGAN

 

 1. Bemuf’s organ är följande:
  1. Årsmötet
  2. Styrelsen
  3. Revisionskommission
  4. Bemuf’s Råd
  5. Valkommission
  6. Stadgekommission
  7. varaktiga och tillfälliga kommissioner
 2. Årsmötet är Bemuf’s högsta organ och består av lokala ungdomsorganisationens ordförande, samt två delegater. Ungdomsorganisationer med mindre än 100 medlemmar har bara en delegat. Ledamöter i Bemuf styrelse är årsmötesdelegater per funktion och därmed kan inte bli delegater från sina egna lokala ungdomsorganisationer. Ledamöter i Bemuf styrelse behåller sin status som årsmötesdelegater till mötets slut oavsett om de blir entledigade under mötets gång.
 3. Årsmötet är beslutför då mer än hälften av delegater är närvarande. I fall Årsmötet inte är beslutför, uppskjuts Årsmötets början en timme. Därefter börjar Årsmötet oberoende av antalet närvarande.
 4. Årsmötet leds av Årsmötets presidium bestående av fem ledamöter valda av Årsmötet.
 5. Årsmötet beslutar enligt majoriteten av röster. Undantag är beslut om Stadgar då krävs det majoritet med två tredje del av Årsmötets röstlängd.
 6. Årsmötet har i uppdrag att:
  1. fastställa allmänna riktlinjer för Bemuf’s verksamhet
  2. besluta om Stadgar och andra bestämmelser inom Bemuf
  3. fastställa årets budget
  4. välja och entlediga Bemuf’s organ
  5. välja Bemuf’s ordförande
  6. engagera sig i andra frågor gällande Bemuf’s intresse
 7. Ordinarie Årsmöte hålls regelbundet varje år vanligtvis i mars. Extra Årsmöte skall hållas om Bemuf styrelse eller minst en tredjedel av lokala ungdomsorganisationer kräver det. I båda fall beslutar Bemuf styrelse om extra Årsmötet.
 8. Styrelsen är Bemuf’s högsta verkställande organ och består av Bemuf’s ordförande som är samtidigt även styrelseordförande och 6 ledamöter. Vid val av styrelseledamöter skall köns- och regionalfördelning beaktas. Styrelsen i efterhand utnämner en av ledamöter till Bemuf’s viceordförande.
 9. Styrelsen har i uppdrag att:
 • samordna lokala ungdomsorganisationernas verksamhet
 • verkställa Årsmötets beslut
 • fastställa och verkställa årets verksamhetsplan
 • verkställa årets budget
 • informera lokala ungdomsorganisationer och Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS om Bemuf’s verksamhet
 • bilda varaktiga och tillfälliga kommittéer efter behov
 • utnämna administrationspersonal: sekreterare, kassör och praktikanter

 

23. Vid uppsägelse från styrelseledamot eller förhinder i mer än tre månader, Styrelsen skall utse en ny styrelseledamot. Styrelsen skall utse ny ledamot genom konsultation med Valkommission. Om ordförande säger upp sig eller får förhinder, Styrelsen skall sammankalla extra Årsmöte inom tre månader. Under perioden tills ny ordförande blir vald, ordförandepost ersätts av viceordföranden.

24. Revisionskommission väljs av Årsmötet och består av revisionskommissionsordförande och två ledamöter. Revisionskommission utför revision av Bemuf’s ekonomi och medlemsregister. Utöver revison som görs av Revisionskommissionen, vid behov utförs även revison av en auktoriserad revisor som väljs av Årsmötet. Vid behov Revisionskommission utför även revision av lokala ungdomsorganisationernas ekonomi.

25. Bemufs Råd består av: Bemuf’s ordförande, Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS ordförande, huvudimam från Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS och två ledamöter. Bemuf’s råd har endast rådgivande roll.

26. Valkommission väljs av Årsmötet och består av valkommissionens ordförande, samt två ledamöter. Valkommission behandlar kandidatlistor från lokala ungdomsorganisationer inkomna enligt tidsramen vilken bestäms av Styrelsen i samband med förberedelser till Årsmötet. Enligt egna kriterier Valkommission förbereder kandidatlistor för val av samtliga BEMUF organ. Vid val av BEMUF organ Årsmötet skall inte ta emot förslag som inte har behandlats i god tid av Valkommissionen. Valkommission har rätt att för varje post i BEMUF organ föreslå en eller fler kandidater, samt även att inte ha alla inkomna förslag på listan, trots att de har inkommit från lokala ungdomsorganisationer. I fall att efter den bestämda tidsramen fattas förslag till kandidatlistor, Valkommissionen är skyldig att lägga till egna förslag.

27. Stadgekommission väljs av Årsmötet och består av stadgekommissionens ordförande, samt två ledamöter. Stadgekommission behandlar förslag till stadgeändringar inkomna från lokala ungdomsorganisationer, Bemuf’s organ eller enskilda medlemmar. Förslag till stadgeändringar måste vara inkomna enligt tidsramen vilken bestäms av Bemuf styrelse i samband med förberedelser till Årsmötet. Enligt egna kriterier Stadgekommissionen förbereder förslag till stadgeändringar som Årsmötet fattar beslut om. För att förslag till stadgeändring skall bli antaget måste förslaget få minst 2/3 majoritet av röster. Stadgekommissionen kan även förbereda förslag till stadgeändringar på eget initiativ.

28. Till samtliga Bemuf’s organ väljs Bemuf medlemmar. Vid behov kan även andra bli valda. Bemuf’s alla organ utarbetar sina egna reglementen.

BEMUF’S EKONOMI

29. Bemuf’s inkomster är:

 • bidrag från svenska institutioner
 • gåvor
 • övrigt

30. Firmatecknare i Bemuf’s namn är: ordförande, sekreterare och kassör, samtliga var för sig. Årsmöte eller Bemuf styrelse beslutar om firmatecknare enligt Stadgar och aktuell postfördelning.

LOKALA UNGDOMSORGANISATIONER

31. Samtliga Bemuf’s lokala ungdomsorganisationer måste bli registrerade med eget organisationsnummer och ha sitt eget bankkonto.

32. Samtliga Bemuf’s lokala ungdomsorganisationer måste i sitt namn innehålla endast namnet Bemuf och namn på ort där ungdomsorganisationen är registrerad.

33. Samtliga Bemuf’s lokala ungdomsorganisationer måste ha sin egen styrelse som består av: ordförande, kassör, sekreterare och 2 ledamöter. I lokala ungdomsorganisationernas styrelser kan inte väljas personer som är i väldigt nära släktrelation till varandra. Lokala ungdomsorganisationer kan ansöka om dispens för detta hos Bemuf styrelse. Lokala ungdomsorganisationen är i så fall skyldig att genomföra beslut som fattas av Bemuf styrelse i dispensfrågan.

34. Firmatecknarna i lokala ungdomsorganisationer måste bli lokala organisationens ordförande eller styrelseledamöter.

35. Lokala organisationernas stadgar måste vara i enlighet med Bemuf stadgar.

 

SLUTLIGA BESTÄMMELSER

36. Bemuf kommer att bedriva sin verksamhet så länge det finns behov och intresse. Beslut om Bemuf’s upplösning tas av Årsmötet efter en kvalificerad majoritet på 2/3 delar av Årsmötesdelegater. Vid Bemuf’s upplösning all egendom överförs till Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS. 

37. Dessa Stadgar är godtagna vid Årsmötet, den 1 juni 1997 i Örebro och senast
ändrade vid Årsmötet den 25 mars 2018 i Jönköping.

Dessa Stadgar enligt senaste stadgeändringarna antagna på Årsmötet den 25 mars 2018 i Jönköping vidimeras av Izet Besic, Bemuf sekreterare                     

Dela detta inlägg