Pravila i Statut

Opće odredbe

Član 1

Ime organizacije je Bemuf. Riječ Bemuf je nastala kao skraćenica na švedskom jeziku za izvorno ime organizacije: Muslimanski omladinski savez Švedske. Bemuf je apolitična organizacija koja okuplja lokalne omladinske organizacije Bemufa (u daljem tekstu: lokalne organizacije).

Član 2

Djelatnost Bemufa zasniva se na Kur’anu i Sunnetu.

Član 3

Bemuf djeluje u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, a surađivat će sa sličnim organizacijama u i izvan Švedske.

Član 4

Zadatak Bemufa je očuvanje i razvijanje vjerskih, moralnih, kulturnih i demokratskih vrijednosti omladine  i jednakosti među spolovima.

Član 5

Bemuf će svoju aktivnost uskladiti sa zakonima Švedske.

Član 6

Bemuf redovno održava kontakte sa svojim lokalnim organizacijama, usklađuje aktivnosti i dogovara zajedničke zadatke.

Član 7

Bemuf predstavlja svoje članice kod vlasti i institucija Švedske i Bosne i Hercegovine.

Član 8

Bemuf ima pečat okruglog oblika sa tekstom na bosanskom i švedskom jeziku.

Članstvo u Bemufu

 Član 9

Učlanjenje pojedinaca u Bemuf se vrši na osnovu važećeg Pravilnika o pristupnicama kojeg određuje nadležni organ Bemufa. Omladina starosne dobi od 6 do 27 godina može postati članom Bemufa na način da istovremeno prihvati ovaj Statut i potvrdi svoj zahtjev za članstvo u Bemufu putem potpisivanja pristupnice pismeno ili elektronski. Članstvo pojedinaca u Bemufu prestaje na vlastiti pismeni zahtjev pojedinca na adresu Bemufa ili isključenjem iz lokalne organizacije kojoj član pripada. Prestanak članstva stupa na snagu zvaničnim datumom evidentiranja pristiglog zahtjeva ili evidentiranjem donešene odluke o isključenju iz lokalne organizacije. Odluku o isključenju pojedinaca iz članstva lokalne organizacije donosi Odbor Bemufa na osnovu prijedloga od strane lokalne organizacije ili
vlastitom inicijativom od strane Odbora Bemufa. Razlog za isključenje može biti svjesno i ozbiljno nepoštivanje statuta, nanošenje moralne ili materijalne štete lokalnoj organizaciji ili Bemufu u cjelini ili drugi razlozi koje Odbor Bemufa smatra opravdanim za dobrobit organizacije

Član 10

Dužnosti lokalnih organizacija Bemufa su:

 • da poštuje odredbe ovog Statuta
 • da učestvuje u radu organa Bemufa
 • da sprovodi odluke organa Bemufa
 • da na traženje organa Bemufa dostavlja sve potrebne
         podatke i informacije

Član 11

Prava lokalnih organizacija Bemufa su:

 • da preko svojih predstavnika učestvuje u radu organa Bemufa
 • da njeni članovi biraju i budu birani u organe Bemufa
 • da budu redovno informirani o radu Bemufa

Član 12

Odluku o učlanjenju ili isključenju lokalne omladinske organizacije donosi Skupština Bemufa na prijedlog Odbora Bemufa koji prethodno razmatra ta pitanja.

Organi Bemufa
Član 13

Organi Bemufa su:

 • Skupština
 • Odbor Bemufa
 • Reviziona komisija
 • Savjet Bemufa
 • Izborna komisija
 • Statutarna komisija
 • povremene komisije i odbori

Član 14

Skupština je najviši organ Bemufa, a čine je predsjednici lokalnih organizacija i dva delegata. Lokalne organizacije koje imaju manje od 100 članova imaju jednog delegata. Članovi Odbora Bemufa su skupštinski delegati po funkciji i ne mogu biti skupštinski delegati svoje lokalne organizacije. Članovi Odbora Bemufa zadržavaju status skupštinskih delegata do kraja Skupštine, bez obzira na razrješenje sa funkcije člana Odbora Bemufa.

Član 15

Skupština može raditi i punovažno odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina delegata. U slučaju da u zakazano vrijeme početka Skupštine ne postoji kvorum, početak Skupštine odgađa se za sat vremena. Nakon toga Skupština počinje sa radom bez obzira na broj prisutnih.

Član 16

Radom Skupštine rukovodi predsjedništvo od pet članova koje skupština bira aklamacijom

Član 17

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih. Izuzetak u odlučivanju je usvajanje i izmjena Statuta Bemufa, za koje je potrebna dvotrećinska većina

Član 18

Zadaci Skupštine su:

 • određuje opće smjernice za rad Bemufa
 • usvaja Statut i druge akte Bemufa
 • usvaja godišnji finansijski plan
 • bira i razrješava organe Bemufa
 • bira predsjednika Bemufa
 • obavlja i druge poslove od interesa za Bemuf

Član 19

Redovna godišnja Skupština, koja je ujedno i izborna, održava se uobičajeno svake godine u mjesecu martu. Vanredna Skupština održat će se ako to zatraži jedna trećina lokalnih organizacija ili ako Odbor Bemufa zaključi da je neophodno održati vanrednu Skupštinu. U oba slučaja odluku o održavanju vanredne Skupštine donosi Odbor Bemufa.

Član 20

Odbor Bemufa je najviši organ Bemufa, a sačinjavaju ga predsjednik Bemufa koji je ujedno i predsjednik Odbora, te još 6 članova Odbora. Prilikom izbora članova Odbora Bemufa vodiće se računa o spolnoj i regionalnoj zastupljenosti izabranih članova. Odbor Bemufa naknadno imenuje jednog od članova Odbora za dopredsjednika Bemufa.

Član 21

Zadaci Odbora Bemufa su da:

 • koordinira rad lokalnih organizacija Bemufa
 • sprovodi odluke i zaključke Skupštine
 • donosi godišnji program rada i radi na njegovom ostvarivanju
 • radi na realizaciji finansijskog plana Bemufa
 • o svom radu obavještava lokalne organizacije i organe Islamske
       zajednice Bošnjaka u Švedskoj
 • za obavljanje određenih poslova formira stalne i povremene
     komisije
 • vrši imenovanje administrativnih lica Bemufa: sekretara, blagajnika
      i praktikanata

Član 22

Ukoliko neko od članova Odbora Bemufa nije u mogućnosti da duže vrijeme (tri ili više mjeseci) obavlja svoje dužnosti, ili ukoliko mu iz bilo kojeg razloga prestane mandat, Odbor će izvršiti kooptiranje novog člana. Prije kooptiranja novog člana treba izvršiti konsultacije sa Izbornom komisijom. Ukoliko iz bilo kojeg razloga predsjednik Bemufa nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju ili podnese ostavku, do zakazivanja vanredne Skupštine njegove poslove vrši dopredsjednik, a najviše tri mjeseca. U tom periodu Odbor Bemufa dužan je izvršiti sve pripreme i zakazati vanrednu Skupštinu.

Član 23

Revizionu komisiju bira Skupština i sastoji se od predsjednika i dva člana Revizione komisije. Reviziona komisija vrši reviziju finansijskog poslovanja i registara članova Bemufa. Pored revizije koju vrši Reviziona komisija, reviziju prema potrebi vrši i jedan autorizirani revizor kojeg bira Skupština. Reviziona komisija Bemufa prema potrebi vrši i kontrolu ekonomskog poslovanja lokanih organizacija Bemufa.

Član 24

Savjet Bemufa čine: predsjednik Bemufa, predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, te još dva člana. Savjet Bemufa ima samo savjetodavnu ulogu.

Član 25

Izborna komisija se bira na Skupštini i sastoji se od predsjednika Izborne komisije i još 2 člana. Izborna komisija razmatra kandidacione liste za organe Bemufa pristigle od lokalnih organizacija na osnovu vremenskih rokova koje određuje Odbor Bemufa pri organiziranju Skupštine. Izborna komisija na osnovu vlastitih kriterija formira listu prijedloga za izbor svih organa Bemufa. Prilikom izbora u organe Bemufa Skupština neće prihvatiti prijedloge koji nisu prošli kroz pravovremenu proceduru Izborne komisije. Izborna komisija ima pravo da iznese po jedan ili više prijedloga za mjesta u organima Bemufa, kao i da na listu prijedloga ne stavi sva predložena imena od strane lokalnih organizacija. Ukoliko po isteku vremenskih rokova nisu pristigle kandidature za sva mjesta u organima Bemufa, Izborna komisija je dužna da dopuni kandidature vlastitim prijedlozima

Član 26

Statutarna komisija se bira na Skupštini i sastoji se od predsjednika Statutarne komisije i još 2 člana. Statutarna komisija razmatra prijedloge za izmjene i dopune Statuta Bemufa pristigle od lokalnih organizacija, organa Bemufa ili pojedinaca članova Bemufa. Prijedlozi moraju biti dostavljeni u pismenoj formi na osnovu vremenskih rokova koje određuje Odbor Bemufa pri organiziranju Skupštine. Statutarna komisija na osnovu vlastitog mišljenja formira prijedloge za izmjene i dopune Statuta o kojima odluku donosi Skupština. Da bi prijedlog bio usvojen potrebna je skupštinska odluka sa dvotrećinskom većinom prisutnih delegata. Statutarna komisija može i samoinicijativno pripremati prijedloge Skupštini za izmjene i dopune Statuta.

Član 27

U sve organe Bemufa se biraju članovi Bemufa, a prema potrebi se mogu birati i ostali. Svi organi Bemufa dužni su donijeti svoj vlastiti poslovnik o radu.

Finansijsko poslovanje Bemufa

Član 28

Izvori prihoda Bemufa su:

 • dotacije švedskih institucija
 • dobrovoljni prilozi i donacije
 • druga sredstva koja Bemuf ostvari kroz svoj rad

Član 29

Ovlašteni potpisnici u ime Bemufa su predsjednik, sekretar i blagajnik pojedinačno. Odluku o licima koja imaju potpisničko pravo u ime Bemufa donose Skupština ili Izvršni odbor na osnovu ovog Statuta i aktuelnih imenovanja.

Lokalne organizacije Bemufa

Član 30

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora biti registrirana i imati svoj vlastiti organizacioni broj i bankovni račun.

 Član 31

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora u svom imenu imati samo ime Bemuf i ime grada u kojem je registrirana.

Član 32

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora imati svoj odbor od 5 članova koji se sastoji od: predsjednika, sekretara, blagajnika i 2 člana odbora. U odbor lokalne organizacije Bemufa se ne mogu birati osobe koje su međusobno rodbinski blisko povezane. Za odstupanje od ovog pravila lokalna omladinska organizacija može zatražiti saglasnost od Odbora Bemufa. Lokalna omladinska organizacija je u tom slučaju obavezna postupiti po odluci Odbora Bemufa.

Član 33

Potpisnici u ime lokalne organizacije moraju biti predsjednik ili članovi odbora lokalne organizacije.

 Član 34

Statuti lokalnih organizacija Bemufa moraju biti usklađeni sa Statutom Bemufa.

Završne odredbe

Član 35

Bemuf će organizirano djelovati sve dok za to postoji potreba. Odluku o raspuštanju Bemufa donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja skupštinskih delegata. Prestankom rada Bemufa sva njegova imovina prepisuje se na ime Islamske Zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

Član 36

Ovaj Statut je usvojen na osnivačkoj Skupštini 1. juna 1997.g. u Örebru i zadnji put mijenjan na Skupštini 25. marta 2018.g. u Jönköpingu.

Ovjerio: Izet Bešić, sekretar Be

 

Kontakt

Poštanska adresa i kancelarija Bemufa:

kontakt@bemuf.org​

+46(0)73 667 02 97

08:00 - 16:30

BEMUF
Österängsvägen 2 A
554 63 Jönköping

© Bemuf 2021